ಸಹೋದರಿ ಕಸ್ತೂರಿ

ಸಹೋದರಿ ಕಸ್ತುರಿಯವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ರಾಜ್ಯದ ಖೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಮಹಾರಾಜನಗರ (ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿ ) ಎಂಬಲ್ಲಿ
1926 ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರೂ 26 ರಂದು (ಆಶ್ವಿನ,ಕೃಷ್ಣ,ಸಪ್ತಮಿ ) ಜನಿಸಿದರು.ಅವರ ಅಜ್ಜ ಪಂದಿತೂ ಜಗನ್ನಾಧ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಲಿಸ್ ವರಿಷ್ಟಧಿಕಾರಿ …