ಸಹೋದರಿ ಕಸ್ತುರಿಯವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ರಾಜ್ಯದ ಖೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಮಹಾರಾಜನಗರ (ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿ ) ಎಂಬಲ್ಲಿ
1926 ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರೂ 26 ರಂದು (ಆಶ್ವಿನ,ಕೃಷ್ಣ,ಸಪ್ತಮಿ ) ಜನಿಸಿದರು.ಅವರ ಅಜ್ಜ ಪಂದಿತೂ ಜಗನ್ನಾಧ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಲಿಸ್ ವರಿಷ್ಟಧಿಕಾರಿ ...
1948 ರ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಸಂಜಿ ಅವರು ಯಾವ ಯಾಬನಯೌ ಇಲ್ಲದ ಸುಮ್ಮನ ಆಶಾಕದ ಕಡಗ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿಲಿದ್ದರು. ವಿಶಾವಿರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಳರಿನ ಪುಂಜವೂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಯೆತು ಮತ್ತು ಆ ಬಲಿಕು ರಾಮನ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಳಿ ನಿಂತುತು .ತುಸು ...
শ্রী বাবুজী মহারাজের সহিত গুরু শিষ্যা সম্পর্ক হবার সময় থেকেই বাবুজীর নেতৃত্বে কস্তুরী দিদির আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়ে যায় | দিদি শীঘ্রই বুঝতে পারেন যে শ্রী বাবুজী মহারাজই সেই দিব্য বিভূতি ...