సెయింట్ కస్తూరి బహెన్ జీ 1926 సంవత్సరము సెప్టెంబర్ 26 తేదీన లఖింపూర్ ఖేరి (ఉత్తర ప్రదేశ్) నందు శ్రీ పండిట్ రాందాస్ చతుర్వేది, శ్రీమతి భగవతిదేవి పుణ్యదంపతులకు జన్మించారు.
కస్తూరి బహెన్ జీ ఉన్నత ...
స్పెషల్ పర్సనాలిటీ (విశిష్ట మూర్తి మత్వము ) అయిన శ్రీ బాబూజీ మహరాజ్ శుభ దర్శనానికి పూర్వమే బహెన్ జీ కి ఒక దివ్య సంఘటన అనుభవమయినది. 1948 సంవత్సరవము జనవరి నెలలో ఒక సాయంత్రము ఆమె ఆలోచనారహిత స్థితిలో ...
బహెన్ జీ శ్రీ బాబూజీ మహారాజ్ ను కలిసి నప్పటి నుండి ఆమె ఆధ్యాత్మిక యాత్ర ఆయన మార్గ దర్శకత్వం లో కొన సాగింది . ఆయన, మానవాళి దివ్య వికాసం కొరకు, ప్రకృతి కోరిక మేరకు అవతరించిన విశిష్ట మూర్తి మత్వము ...